Skip to content
Skip to navigation menu

Ymgysylltu â Myfyrwyr

Students outside main building

Yng Nghaerdydd rydym yn ymfalchïo yn y lefel o ymgysylltiad sydd gennym â’n myfyrwyr, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr fynegi eu barn a bod yn bartneriaid ym mhroses gwneud penderfyniadau’r Brifysgol. Yn benodol, rydym yn mynd ati i gefnogi’r system Cynrychiolaeth Academaidd i Fyfyrwyr ac rydym yn arolygu myfyrwyr yn rheolaidd er mwyn sicrhau ein bod bob amser yn gweithio er budd ein myfyrwyr. Rydym hefyd yn ymgysylltu ein myfyrwyr mewn cynllunio, gweithredu a gwerthuso eu cyrsiau, sy’n parhau i gyfoethogi’r profiad addysgol yn y Brifysgol.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn bartner hanfodol o ran galluogi’r Brifysgol i ddarparu profiad o’r radd flaenaf i’r myfyrwyr, ac rydym yn gweithio gyda’r swyddogion sabothol etholedig ar bob prosiect i ymgysylltu â myfyrwyr. Er mwyn hwyluso’r berthynas hon, mae’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr wedi ysgrifennu dogfen sy’n ffurfioli natur ein perthynas, yr egwyddorion y mae’r berthynas honno yn seiliedig arnynt a’r ffordd y mae’n gweithredu yn ymarferol. Mae croeso i chi lawrlwytho Cytundeb y Berthynas os hoffech ddysgu mwy am ein partneriaeth gyfredol.

Felly mae ein hymagwedd at ymgysylltu â myfyrwyr yn seiliedig ar gyfleoedd sydd ar gael i weithio gyda myfyrwyr ar dair lefel gydgordiol:

Cynnwys Darperir cyfleoedd i fyfyrwyr fynegi barnau, safbwyntiau, profiadau, syniadau a phryderon unigol. Ymgynghorir â myfyrwyr  drwy gydol eu hamser fel myfyrwyr drwy amrywiaeth o arolygon y Brifysgol a rhai cenedlaethol. Rydym hefyd yn gofyn i fyfyrwyr roi adborth drwy holiaduron ar gyfer gwerthuso modiwlau ac i gynrychiolwyr y myfyrwyr. Rydym yn parhau i adrodd yn ôl i fyfyrwyr ar ganlyniadau gweithgareddau a wnaed o ganlyniad i’w hadborth.
Cyfranogiad Darperir cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rôl mwy gweithredol mewn gweithgaredd a ddiffinnir. Mae’r  system cynrychioli myfyrwyr yn caniatáu i gynrychiolwyr y myfyrwyr chwarae rôl bwysig ym mhroses gwneud penderfyniadau’r Brifysgol gan ddefnyddio adborth gan ei myfyrwyr. Bob blwyddyn, cynhelir amrywiaeth o grwpiau ffocws myfyrwyr er mwyn llywio polisi cyfredol y Brifysgol.
Partneriaeth Cydweithredu rhwng y Brifysgol/ysgolion a’r myfyrwyr sy’n golygu perchnogaeth a gwneud penderfyniadau ar y cyd o ran datblygiadau i’r profiad yng Nghaerdydd. Rydym yn elwa’n helaeth ar ein partneriaeth waith agos a chyfredol gydag Undeb y Myfyrwyr a’i Swyddogion Etholedig. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys datblygu a gweithredu ein Cynllun Ffioedd a’n gwaith eleni ar ddatblygu ein Siarter i Fyfyrwyr.

Ymgorfforir yr ymagwedd hon yn Fframwaith Llais y Myfyrwyr, matrics cyffredinol o arfer da a ddefnyddir i arwain datblygiadau a phrosiectau’r dyfodol ar brofiad y myfyrwyr.