Skip to content
Skip to navigation menu

ACF – Cwestiynau Cyffredin

Beth yw’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr?
Arolwg blynyddol o dros 400,000 o fyfyrwyr o bob prifysgol a choleg addysg bellach yn y du yw’r ACF. Mae’r arolwg wedi cael ei gynnal ers saith mlynedd ac mae’n fesur cynyddol bwysig o ansawdd eich cyrsiau. Yr ACF yw eich cyfle chi i gynnig adborth ar y profiadau rydych chi wedi’u cael ym Mhrifysgol Caerdydd.

Pwy sy’n trefnu’r arolwg?
Caiff yr arolwg ei drefnu’n annibynnol gan Ipsos MORI, cwmni ymchwil a gomisiynir gan y Cyngor Cyllido Addysg Uwch.

Pam ddylwn i gwblhau’r arolwg?
Bydd eich safbwyntiau chi’n rhannu gwybodaeth am eich cwrs gyda myfyrwyr y dyfodol, gan y bydd data’r arolwg yn cael ei gyhoeddi ar wefan Unistats y llywodraeth, sy’n galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu data am wahanol brifysgolion. Mae canlyniadau’r ACF hefyd yn cael sylw eang yn y cyfryngau cenedlaethol.

Yn ogystal, rydym yn gwerthfawrogi eich adborth yn fawr ac yn ei ddefnyddio yn y Brifysgol i ddatblygu profiadau myfyrwyr a gwneud gwelliannau i’ch cwrs ac i’ch ysgol(ion). Mae eich adborth yn rhoi darlun clir i ni o sut oedd y profiad dysgu i rywun a oedd yn cwblhau cwrs yn 2013, er mwyn i ni allu gweld sut mae profiad y myfyriwr yn datblygu.

Mae mwy o wybodaeth ynghylch rhai o’r gwelliannau diweddar rydym ni wedi’u gwneud yn seiliedig ar adborth o’r arolwg ar y dudalen hon: Pam mae eich barn yn cyfrif.

A fydd fy atebion yn anhysbys?
Bydd pob un o’ch atebion yn anhysbys ac ni fydd yn bosibl eich adnabod yn seiliedig ar yr atebion y byddwch yn eu rhoi. Er bod rhaid i chi fewnbynnu eich rhif myfyriwr cyn cwblhau’r arolwg, y rheswm am hynny yw er mwyn i Ipsos MORI allu sicrhau mai myfyrwyr cymwys yn unig sy’n cwblhau’r arolwg. Mae’r wybodaeth y mae Ipsos MORI’n ei dychwelyd i Brifysgol Caerdydd yn nodi eich atebion fesul ysgol(ion). Defnyddir mesurau diogelwch pellach hefyd i sicrhau bod gwybodaeth myfyrwyr cydanrhydedd yn anhysbys.

Pa gwestiynau a ofynnir i chi?
Mae’r arolwg yn gofyn i chi gytuno neu anghytuno â datganiadau ynghylch ansawdd yr addysgu ar eich cwrs, asesu ac adborth, y cymorth academaidd a gawsoch, trefniant y cwrs, yr adnoddau dysgu a oedd ar gael i chi, eich datblygiad personol, a’ch boddhad cyffredinol.

Bydd gofyn i chi roi sgôr i’r datganiadau gan ddefnyddio graddfa pum-pwynt o gytuno’n gryf (5) i anghytuno’n gryf (1). Yn aml, mae’r data a gyhoeddir yn cyfuno sgoriau cytuno’n gryf (5) a chytuno yn bennaf (4) i ddangos boddhad cyffredinol myfyrwyr â’r cwestiwn hwnnw. Dylech roi sgôr am eich profiad cyffredinol o’ch cwrs cyfan, yn hytrach na’r wythnosau diwethaf yn unig.
Cliciwch yma i gwblhau'r ACF
Yn ogystal, mae yna dri chwestiwn ychwanegol dewisol, lle mae’n bosibl i chi gynnig adborth manylach am yr agweddau cadarnhaol a negyddol ar eich cwrs, a sut y gellid ei wella.

Unrhyw beth arall?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill nad ydynt yn cael eu hateb uchod, ysgrifennwch sylw isod neu cysylltwch â ni trwy Twitter: @CU_StudentVoice.