Skip to content
Skip to navigation menu

Arolwg Profiad Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir (PTES)

Pa gwestiynau mae PTES yn eu gofyn?

Mae’r Arolwg Profiad Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir yn cynnig cyfle i’n myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir rannu gwybodaeth gyda’r Brifysgol am eu profiad a fydd yn ein cynorthwyo ni i nodi meysydd y gellid eu gwella.

Arolwg ar-lein yw PTES sy’n rhoi sylw i chwe maes:
• Ansawdd yr addysgu a’r dysgu
• Asesu ac adborth
• Trefniadaeth a rheolaeth
• Adnoddau dysgu
• Datblygu sgiliau/gyrfa
• Boddhad cyffredinol

Yn ogystal, gofynnir i fyfyrwyr dynnu sylw at unrhyw agweddau ar eu profiad oedd yn arbennig o gadarnhaol neu negyddol. Mae’r Brifysgol hefyd wedi achub ar y cyfle i ofyn rhai cwestiynau ychwanegol am rai o’r gwasanaethau a chyfleusterau a ddarperir i fyfyrwyr ôl-raddedig.

Yn yr un modd â’r Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig (PRES), dyluniwyd PTES gan yr Academi Addysg Uwch sy’n cynnal yr arolwg yn nifer o Brifysgolion y DU.

Pryd a sut mae myfyrwyr yn cymryd rhan?

Mae’r arolwg ar gael nawr i bob myfyriwr ôl-raddedig a addysgir trwy ddolen ar-lein unigryw a anfonir trwy neges e-bost. Mae hefyd yn bosibl i chi ddilyn y ddolen ar fwrdd gwaith unrhyw un o gyfrifiaduron y Brifysgol.

Bydd yr arolwg ar agor tan fis Mai 2013. Mae fersiwn Saesneg ar gael hefyd.

Sut caiff yr adborth o’r arolwg ei adrodd a’i ddefnyddio?

Bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu dadansoddi a’u rhannu gyda staff academaidd a gweinyddol allweddol sy’n ymwneud ag addysgu a rheoli rhaglenni a myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir. Yn ogystal, bydd Cynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr yn cael crynodeb o’r canfyddiadau allweddol. Bydd cyrff penderfynu’r Brifysgol sy’n gyfrifol am ddarpariaeth ôl-raddedig yn cael cyfle i ystyried prif ddatganiadau’r arolwg.

Bydd y Brifysgol yn gallu cymharu ei chanlyniadau yn erbyn canlyniadau cyfansymiol cenedlaethol cyffredinol a grŵp o sefydliadau ‘meincnod’ dethol. Yn ogystal, bydd yr Academi Addysg Uwch yn cynnal dadansoddiad sector cyfan ac yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y canfyddiadau yn yr hydref 2013.

Mwy o wybodaeth

Mae mwy o wybodaeth ynghylch arolygon myfyrwyr ôl-raddedig (gan gynnwys PTES) ar gael ar wefan yr Academi Addysg Uwch.