Skip to content
Skip to navigation menu

Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig (PRES)

Pa gwestiynau mae PRES yn eu gofyn?

Mae’r Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig yn cynnig cyfle i’n myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig rannu gwybodaeth gyda’r Brifysgol am eu profiad a fydd yn ein cynorthwyo ni i nodi meysydd y gellid eu gwella er mwyn gwella profiad myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ymhellach.

Arolwg ar-lein yw PRES sy’n rhoi sylw i bum maes penodol: goruchwyliaeth, cyfleusterau ac adnoddau dysgu, monitro ac asesu cynnydd, datblygu sgiliau a’r cyfleoedd a ddarperir ar gyfer datblygu gyrfa. Yn ogystal, mae yna adran fer sy’n cynnwys cwestiynau ychwanegol am wasanaethau a chyfleusterau Prifysgol Caerdydd.

Yn yr un modd â’r Arolwg Profiad Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir (PTES), dyluniwyd PRES gan yr Academi Addysg Uwch sy’n cynnal yr arolwg yn nifer o Brifysgolion y DU.

Pryd a sut mae myfyrwyr yn cymryd rhan?

Mae’r arolwg ar gael nawr i bob myfyriwr ymchwil ôl-raddedig trwy ddolen ar-lein unigryw a anfonir trwy neges e-bost. Mae hefyd yn bosibl i chi ddilyn y ddolen ar fwrdd gwaith unrhyw un o gyfrifiaduron y Brifysgol.

Bydd yr arolwg ar agor tan fis Mai 2013. Mae fersiwn Saesneg ar gael hefyd.

Sut caiff yr adborth o’r arolwg ei adrodd a’i ddefnyddio?

Bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu dadansoddi a’u rhannu gyda staff academaidd a gweinyddol allweddol sy’n ymwneud ag addysgu a rheoli myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Yn ogystal, bydd Cynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr yn cael crynodeb o’r canfyddiadau allweddol. Bydd cyrff penderfynu’r Brifysgol sy’n gyfrifol am ddarpariaeth ôl-raddedig yn cael cyfle i ystyried prif ddatganiadau’r arolwg.

Bydd y Brifysgol yn gallu cymharu ei chanlyniadau yn erbyn canlyniadau cyfansymiol cenedlaethol cyffredinol a grŵp o sefydliadau ‘meincnod’ dethol. Yn ogystal, bydd yr Academi Addysg Uwch yn cynnal dadansoddiad sector cyfan ac yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y canfyddiadau yn yr hydref 2013.

Mwy o wybodaeth

Mae mwy o wybodaeth ynghylch arolygon myfyrwyr ôl-raddedig (gan gynnwys PRES) ar gael ar wefan yr Academi Addysg Uwch.