Skip to content
Skip to navigation menu

Adolygiad Sefydliadol

Mae’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (ASA) wedi cadarnhau ansawdd a safonau’r ddarpariaeth academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae’r ASA yn gorff annibynnol yn gweithio’n agos ag amrywiaeth o sefydliadau yng Nghymru i sicrhau bod ansawdd a safonau academaidd wedi’u cynnal a’u cadw mewn sefydliadau Cymreig. Mae myfyrwyr yn elfen ganolog o Adolygiadau Addysg Uwch fel aelodau llawn o dimau adolygu gan gymheiriaid yr ASA.

Bu tîm o adolygwyr yr ASA yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd yn 2014 a chadarnhawyd fod ein safonau academaidd, ansawdd a gwelliant mewn cyfleoedd dysgu i’r myfyrwyr; ac ansawdd yr wybodaeth a ddarperir am ein cyfleoedd dysgu’n cyflawni holl ddisgwyliadau’r DU. Mae Prifysgol Caerdydd wedi cynhyrchu cynllun gweithredu mewn ymateb i adroddiad allbwn yr ASA.

Llwythwch i Lawr:

Adroddiad Adolygiad Sefydliadol Prifysgol Caerdydd.

Cynllun Gweithredu Adolygiad Sefydliadol Prifysgol Caerdydd 2014

Cynllun Gweithredu Adolygiad Sefydliadol Prifysgol Caerdydd – Diweddariad 2015

Canfu tîm adolygu’r ASA y nodweddion o arfer da dilynol ym Mhrifysgol Caerdydd:

Mae tîm adolygu’r ASA yn gwneud yr argymhellion dilynol i Brifysgol Caerdydd

O ddechrau’r flwyddyn academaidd 2014-15:

O ddechrau’r flwyddyn academaidd 2015-16:

Ymateb Prifysgol Caerdydd i’r adroddiad deilliant

Ar ran y Brifysgol, dywedodd yr Athro Patricia Price, Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Profiad y Myfyrwyr a Safonau Academaidd:

“Rydym wrth ein bodd â chanlyniad ein Hadolygiad Sefydliadol gan ei fod yn adlewyrchu ein hymrwymiad parhaus i ansawdd a safonau; mae’n rhoi boddhad arbennig o weld bod Tîm yr ASA wedi nodi ein partneriaeth gref a llwyddiannus â myfyrwyr. Roedd yr ymweliad yn gyfle i ni rannu ein profiadau â thîm yr ASA, a oedd yn bositif a chefnogol.

Er bod yr adroddiad yn rhoi hyder i ni yn ansawdd ein darpariaeth, mae’r broses o welliant parhaus yn flaenoriaeth bwysig i’r Brifysgol o hyd ac mae gennym gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol i sicrhau bod profiad y myfyrwyr yng Nghaerdydd yn parhau’n rhagorol.”

Cynllun Gweithredu Sefydliadol

Mae’r Brifysgol wedi cynhyrchu cynllun gweithredu, mewn ymgynghoriad â Swyddogion Etholedig Undeb y Myfyrwyr, sy’n dangos sut y bydd yn rhoi sylw i’r argymhellion uchod ac yn datblygu ymhellach ei meysydd arferion da. Bydd y Brifysgol yn ei adolygu a’i ddiweddaru’n flynyddol nes bydd yr holl gamau wedi eu cwblhau.

Adolygiad Canol Cylch ac Adolygiad Addysg Uwch

Bydd yr ASA yn cynnal adolygiad canol cylch yn 2017, a fydd yn gyfle i drafod â’r ASA y cynnydd a wnaethpwyd i weithredu’r cynllun gweithredu.

Mae pob un o brifysgolion y DU yn cael eu hadolygu gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd bob chwe blynedd i sicrhau bod disgwyliadau’r DU o ran ansawdd a safonau a gwelliant cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr yn cael eu cyflawni.

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth am yr Adolygiad Sefydliadol:

David Lloyd
Uwch Gynghorydd Ansawdd Academaidd

E-bost: LloydDH@Cardiff.ac.uk
Ffôn: 029 2087 5246
Estyniad: 75246


 

Page last updated: 27 August 2014