Skip to content
Skip to navigation menu

Gwybodaeth i Staff (Adolygiad Sefydliadol)

Screen shot 2013-05-20 at 15.48.58

Ar hyn o bryd mae Prifysgol Caerdydd yn paratoi ar gyfer ei Adolygiad Sefydliadol a fydd yn digwydd ym Mawrth 2014.  Mae’r Adolygiad Sefydliadol yn cael ei wneud gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) ar gyfer holl Sefydliadau Addysg Uwch i sicrhau bod Prifysgol yn bodloni disgwyliadau’r DU yn ei brosesau ansawdd a gwella ei gyfleoedd dysgu ar gyfer ei fyfyrwyr.

Fel rhan o’r adolygiad, bydd gofyn i’r Brifysgol ddangos sut y mae’n cynnal ei safonau academaidd ac ansawdd a sut mae’n gwella ansawdd y cyfleoedd dysgu i’w fyfyrwyr.    Bydd nifer o ffyrdd bydd angen i’r Brifysgol ddangos hyn, sef:

Bydd y paratoadau ar gyfer yr adolygiad yn gofyn am ymgysylltiad ar draws y Brifysgol, yn enwedig yn y gwaith o ddrafftio’r Ddogfen Hunanwerthuso a chasglu tystiolaeth i gefnogi hyn. Bydd yr ASA hefyd yn dymuno cyfarfod ag aelodau o staff o Ysgolion neu’r Gwasanaethau Proffesiynol, yn ogystal ag uwch reolwyr y Brifysgol.  Bydd yr ASA yn cynnal Ymweliad Tîm Cyntaf gyda’r Brifysgol ar 17 Chwefror, a bryd hynny bydd yr ASA yn cadarnhau’r ardaloedd hynny yn y Brifysgol y byddai’n dymuno cyfarfod â hwy.

Yn dilyn yr ymweliad Adolygu, bydd yr ASA yn ysgrifennu adroddiad ar ganfyddiadau ei adolygiad a fydd yn cynnwys beirniadaethau, argymhellion, nodweddion o arfer da a chadarnhadau. Bydd y Brifysgol yn cael cyfle i ymateb i’r adroddiad cyn i’r adroddiad terfynol gael ei gyhoeddi ar ei wefan.

Mae’r dolenni ar ochr waelod y dudalen hon yn rhoi rhagor o wybodaeth am y broses Adolygu Sefydliadol. Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth ar y tudalennau hyn ar y we am y dyddiadau allweddol ar gyfer Adolygiad Sefydliadol, manylion Tîm Prosiect yr Adolygiad Sefydliadol, sy’n gyfrifol am gynnal y paratoadau a’r deilliannau ar gyfer Adolygiad Sefydliadol, a byddwn hefyd yn hysbysu staff am unrhyw ddigwyddiadau briffio ar gyfer staff.

Am ragor o wybodaeth, gallwch hefyd gysylltu â’r Tîm Adolygiad Sefydliadol ar: InstitutionalReview@Caerdydd.ac.uk

Dolenni perthnasol: